ETUSIVU   YHDISTYS    TELAKKA    LAIVAT    HAKEMISTO    LINKIT

Sopimusehdot kokonaisuudessaan

YHDISTYS

VUOKRAUS- JA YRITYSPALVELUT

SOPIMUSEHDOT
JA TELAKOINTI

SOPIMUSEHDOT

TELAKOIMINEN

MUITA OHJEITA TELAKALLE

YHTEYSTIETOJA

HINTOJA

TOTEUTUNEITA
URAKOITA

TALOUDELLINEN TUKI

VIAPORIN TELAKKA RY:N SÄÄNNÖT

 

 

 

Vuokralaisen ja telakoitumisen sopimusehdot

Koska telakka toimii yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja sen taloudesta vastaavat käytännössä vain sen omat jäsenet on sekä toiminta että talous perustuttava yhteisesti sovittuihin sääntöihin ja käytäntöihin. Omat ehtonsa toiminnalle asettaa myös Suomenlinnan hoitokunnan kanssa tehty vuokrasopimus.
    
Yksi oleellisimpia periaatteita on se, että telakalle alukset tulevat telakoitumista ja alusten kunnostustöitä varten. Telakka ei voi esimerkiksi olla alusten vakituinen satamapaikka tai asunto-aluksen tukikohta saati vapaa-ajan kohde muutoin kuin laivatöiden osalta. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että telakalle tulevalla aluksella on oltava vakituinen kotisatama jossakin muualla ja että telakointia varten on telakointisuunnitelma.


Tällaisen suunnitelman tulee sisältää työsuunnitelma tehtävistä töistä, aikataulu ja realistinen ja uskottava rahoitussuunnitelma. Telakointisopimus tehdään tämän suunnitelman pohjalta.


Yksi tällaisen suunnitelman tarkoituksista on tarvittaessa opastaa varustajaa telakointia ja kunnostusprojektia valmisteltaessa sekä ohjata tarvittavan tiedon lähteille. Hyvin tehty pohjatyö myös säästää paitsi aikaa ja hermoja myös ennen kaikkea rahaa.


Telakkaan tullessaan aluksen omistaja sitoutuu sekä vastaamaan kaikista telakointiin ja kunnostustöihin liittyvistä vuokrista ja muista kustannuksista sekä huolehtimaan siitä että alus lähtee telakasta suunnitelmien mukaan eikä häiritsen telakan muuta toimintaa. Näitä velvoitteita varten omistaja joutuu antamaan vakuuden ennen telakointia. Vakuus lankeaa maksettavaksi, mikäli sopimusehtoja ei noudateta tai maksuja makseta ajallaan tai telakoinnista aiheutuu yhdistykselle muutoin kustannuksia – esimerkiksi käytännössä myyntiarvoltaan arvoton alus jää yhdistyksen kustannukseksi. Vakuutena voi toimia itse alus ja/tai jokin turvaava ja riittävä muu vakuus.


Näitä ehtoja käytetään myös soveltuvilta osin venepaikkoihin ja vuokrattaviin varastotiloihin.Sopimusehdot ja telakointi käytännössä

Telakkaan tulevan telakointipaikan vuokralaisen (telakoijan) on ennen telakoitumista täytettävä seuraavat velvoitteet:

- maksettava mahdolliset vanhat velat Viaporin Telakka ry:lle
- maksettava sopimusvuokra ennakkoon ja esitettävä maksutositteet telakoinnin osalta
- allekirjoitettava telakointisopimus ennen telakointia Laivaa ei telakoida, jos näitä velvoitteita ei ole noudatettu.

    1. Telakointipaikan vuokralainen rakentaa tai rakennuttaa aluksen telakoinnissa tarvitsemat tukirakennelmat annettua aikataulua noudattaen eli hyvissä ajoin ennen sovittua telakointia siten, että telakkamestarilla tai hänen edustajallaan on mahdollisuus tarkastaa ja hyväksyä tukirakennelmat ja vuokralaisella tarvittaessa aikaa tehdä vaadittavat korjaukset.

    2. Telakointipaikan vuokralainen on vastuussa siitä, että alus säilyttää tasapainonsa käytettyjen tukirakennelmien varassa ja että aluksella on riittävä määrä tukemisessa tarvittavia kiiloja.

    3. Tukirakennelmien (pukkien) teossa on huolehdittava erityisesti siitä, että
- tukirakennelmat ovat rakenteellisesti riittävän tukevat ja tukevat alusta sekä alta että sivuilta
- mikään niiden osista ei irtoa, kun allas täytetään vedellä
- niiden mitoitus ja muotoilu on niin osuva ja
- niiden sijainti on niin selkeästi merkitty, että telakoitumisprosessi ei viivästy ylimääräisen sukellustyön takia.

 

Telakoitumisprosessi

    4. Aluksen, joka on hyväksytty telakoitavaksi, on saavuttava alueelle yhdistyksen ilmoittamien aikarajojen puitteissa ja odotettava ohjeita telakka-altaaseen pääsystä sille osoitetussa paikassa.

    5
. Telakointipaikan vuokralaisen tulee antaa ajan tasalla olevat keulan ja perän syväystiedot yhdistyksen tiedostoon sukellusjärjestyksen laskemista varten.


    6
. Aluksen kuljettaminen koneen voimalla sisäaltaassa on sallittu vain yhdistyksen antamalla luvalla. Aluksen päällikkö on vastuussa kaikista aluksen aiheuttamista vahingoista altaassa.


    7
. Aluksella pitää olla kaksi yli 30 m ja kaksi yli 10 m pitkää köyttä kölilinjalle kiinnittymistä varten. Kölipukkeja ei saa käyttää kiinnitys-pisteinä.


    8
. Aluksella tulee olla koko telakoitumis-prosessin aikana seuraavanlainen minimimiehitys:

- alle 25 metrin alus = 2 henkeä
- alle 35 metrin alus = 3 henkeä
- yli 35 metrin alus = 4 henkeä

    9
. Yhdistys järjestää sukeltajapalvelun korvausta vastaan. Maksu suoritetaan suoraan sukeltajalle tai hänen tililleen. Alus saa kuitenkin halutessaan käyttää omia sukeltajia. Aluksesta ei saa roikkua vedessä laitojen ulkopuolella mitään - ei naruissa eikä köysissä - ei mitään mihin sukeltaja voi tarttua tai mikä voi tarttua sukeltajaan, sillä se voi olla hengenvaaral-lista sukeltajalle! Huomioi myös köysiä vetäessäsi, että aluksen alla tai vierellä ei ole sukeltajaa, joka saattaa jäädä esim. aluksen ja pukkien väliin! Sukeltajan turvallisuus on sinunkin huomioitava!


    10
. Telakka-alueella on käymälä- ja jäteveden laskeminen kielletty.


    11
. Telakoitumisen tapahduttua, sukeltajan kiilattua aluksen, aluksen miehistön on heti varmistauduttava siitä, että alus on asiallisesti tuettu. Alueelta poistumisesta on ilmoitettava telakointia johtavalle yhdistyksen edustajalle. Telakointikausi


    12
. Telakointikauden pituus on määrätty telakointisopimuksessa, yleensä talvitelakointi kestää lokakuun lopulta huhtikuun lopulle. Kesätelakointikausia voidaan sopia tarpeiden ja telakan muun toiminnan mukaan. Telakointi-paikan vuokralainen vastaa siitä, että aluksensa on valmis ja altaan siivoustyö on kohdaltaan tehty, kun allas kauden päättyessä täytetään vedellä.


    13
. Sähkön saamiseksi alukseen tulee hankkia kulutusmittari, jonka kytkeytymislukema tulee antaa yhdistyksen telakointia johtavalle edustajalle.


    14
. Jos alus tarvitsee nosturipalveluja, on siitä tehtävä varaus hyvissä ajoin yhdistyksen kautta. Nosturien käyttö on luvallista vain Suomenlinnan hoitokunnan hyväksymille nosturinkuljettajille.


    15
. Jokainen alus on itse vastuussa omien jätemateriaaliensa poistamisesta ja alueen siivoamisesta.


    16
. Paloturvallisuuden varmistamiseksi telakoituvalla aluksella ei saa olla bensiiniä tai muita vastaavia helposti syttyviä aineita. Tällaiset aineet tulee poistaa aluksesta ennen telakka-altaaseen saapumista niille varatuille varasto-alueille. Kaasupullot, lukuun ottamatta yhtä 11 kilon pulloa, täytyy varastoida yllämainitulle alueelle.

Aluksesta tulee tehdä piirros, josta selviää palovaaralliset alueet ja kulkuväylät ja joka palautetaan yhdistykselle. Yhdistyksen nimeämä palotarkastaja suorittaa yhteistyössä telakoijan kanssa tarkastuksen aluksella ja antaa tarvittavat määräykset palovaaran minimoimiseksi.

Sivun alkuun

 

 

 

 

 

Muistilista telakointiin!

 

VIAPORIN TELAKKA RYSuomenlinnan vanha kuivatelakka 00190 Helsinki